เมนู ท่ีชั ดเจนและน่ าสนใจ
ดว้ ยรายละเอียดรูปภาพสาํ หรับอาหารแตล่ ะจาน อีกทังเครืองดืม เพือเผยแพร่ ความสวยงามและความรู้และผลิตภัณฑข์ องคุณให้ดียงิ่ ข้ึน

ง่าย,อย่างมีประสิทธิภาพ,มีประสิทธิภาพ
ออกแบบมาเพือปรับปรุงการสอื สารกับลูกคา้ ของคุณดว้ ยระบบ นวนิยาย ​ซึงจะชว่ ย คุณประหยัดเวลาดว้ ยการจัดการเมนูท่ีเรียบง่า ยและมีประสทิ ธิภาพ
 
 
 

หลายภาษา
ปรับความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างประเทศของคุณให้มีความสนใจมากขึ้นลดความลังเลด้วยระบบที่แปลภาษาอัตโนมัติและ / หรือแปลเมนูของคุณ

เป็นมากกว่าเมนู
ระบบมีเมนูของคุณและยังมีฟังก์ชั่นที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เรียบง่าย

การจัดการคำสั่งซื้อ
ในห้องรับประทานอาหารหรือในห้องพัก: ลูกค้าของคุณสามารถสั่งอาหารเอง ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ และคำสั่งจะถูกส่งโดยตรงถึงห้องครัว

รู้เกี่ยวกับสต็อก
สามารถรับทราบทันทีเกี่ยวกับความพร้อมของวัตถุดิบที่จะใช้งานของผลิตภัณฑ์ของคุณ หลีกเลี่ยงความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าของคุณ

การจองออนไลน์
ให้โอกาสลูกค้าของคุณสามารถทำการจองทางออนไลน์

การออกแบบและการปรับแต่ง
ความสนใจเป็นพิเศษได้รับการจ่ายให้กับการออกแบบระบบ i-RestO ที่ทันสมัยและสนุกสนานคุณยังได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของหนึ่งในนักออกแบบของเราเพื่อการเรนเดอร์ที่ดีที่สุด

สนับสนุน 7 วันต่อสัปดาห์
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการสนับสนุน แต่ละแพ็คเกจรวมถึงความช่วยเหลือ เราพร้อมดูแลและปรับปรุงรวมท้ั้งความปลอดภัย
Demo
i-resto menu for restaurants

.

เชื่อมต่อ
เมนู
เมนูเชื่อมต่อแสดงรายละเอียด
แปลภาษาอัตโนมัติ 6 ภาษาs
จำนวนแท็บเล็ตและเชื่อมต่อไม่จำกัด
ช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือ 7/7
1490฿/รายเดือน
เมนู
ระบบการสั่งซื้อ
โรงแรมและรีสอร์ท
เหมือนกับ เมนู ที่เชื่อมต่อ ตัวเลือกการจัดการ การควบคุมระยะไกล
1990฿/ต่อเดือน
คำถาม
FAQ 1 Th

คำถาม 1

ตอบ 1

คำถาม 2

ตอบ 2

คำถาม 3

ตอบ 3

คำถาม 4

ตอบ 4

คำถาม 5

ตอบ 5

FAQ 2 Th

คำถาม 6

ตอบ 6

คำถาม 7

ตอบ 7

คำถาม 8

ตอบ 8

คำถาม 9

ตอบ 9

คำถาม 10

ตอบ 10

.